March 02 2015 0Comment

Kaemmanutt Chatmongkolwat

การตลาด คือ ส่วนประกอบของ 4P โดย P ที่สำคัญที่สุดคือ สินค้า ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญด้านสินค้าและบริการเป็นลำดับแรก

admin